Algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Als je lid gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels gelezen te hebben en te accepteren en hiernaar te handelen.
F-Active:  Daarmee bedoelen we Fien Bonamie, Koning Leopold III laan nr 18, 9930 te Zomergem.
Ondernemingsnummer: BE 0540.622.372
E-mailadres: ,
en diensten en producten die wij aanbieden onder deze naam.

Ingangsdatum: De ingangsdatum van je overeenkomst is gelijk aan de dag van jouw inschrijving.

Overeenkomst: De overeenkomst die ontstaat tussen F-Active en jou door inschrijving. Deze algemene voorwaarden en onze huisregels horen ook bij je overeenkomst.

Periode van 4 weken: Dit zijn de periodes waaruit je overeenkomst is samengesteld. Deze periodes starten vanaf de ingangsdatum en worden gebruikt om de betaalmomenten vast te stellen, als je gekozen hebt voor een betaling per 4 weken.

Periode van 1 jaar: Dit is de periode bestaande uit dertien perioden van 4 weken.

ARTIKEL 2: HERROEPINGSRECHT

14 kalenderdagen na de datum van jouw inschrijving zonder opgave van redenen te ontbinden door een e-mail te sturen naar het adres , of per post naar het adres: Koning Leopold III laan nr 18, 9930 te Zomergem. Indien je binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen besluit af te zien van de overeenkomst, dan is deze herroeping kosteloos op de in ondertussen gebruikte sessies na. Uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van je verzoek om je overeenkomst te ontbinden, zal je geld teruggestort worden via dezelfde betaalmethode die je in eerste instantie hebt gekozen.

ARTIKEL 3: TARIEVEN EN BETALING

a.  Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling of overschrijving.
b. Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per 4 weken, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of overschrijving. De betaling voor de volgende 4 weken dient telkens te gebeuren voor de aanvang van de eerste sessie van de nieuwe termijn.
c. Als niet aan de betalingsverplichting voldaan werd, zal er conform de wet een kosteloze eerste herinnering worden gestuurd en ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij de vordering uit handen geven en zal de openstaande schuldvordering verhoogd worden conform de wet met:

 • Verwijlinteresten
  De verwijlinterest mag niet hoger zijn dan de interesten tegen de referentie-intrestvoet vermeerderd met acht Procentpunten bedoeld in art. 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 • Een forfaitaire vergoeding conform art. XIX4, 2° van de wet van 04/05/2023:
  i) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro
  ii) 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 euro en 500 euro, als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is
  iii) 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Ook kunnen we de overeenkomst beëindigen per einde contractstermijn, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd zou zijn aan jou. Bij einde contractstermijn ben je alle nog openstaande gelden verschuldigd.

ARTIKEL 4: SESSIES ANNULEREN

a. Het annuleren van een sessie door de klant dient ten minste 24 uur voor het aanvangsuur van de betreffende sessie te gebeuren, hetzij per mail of telefonisch.
Indien dit is gebeurd, wordt in eerste orde steeds gekeken naar het herboeken van de sessie op een andere datum. Slechts indien dit onmogelijk blijkt kan deze sessie, indien op voorhand betaald, teruggestort worden. Indien aan deze termijn niet werd voldaan, dan behoudt F-Active zich het recht voor om de sessie volledig aan te rekenen of het reeds betaalde bedrag in te houden.
b. Het annuleren van een sessie door F-Active zal indien mogelijk steeds tijdig meegedeeld worden: lees van zodra dit vaststaat. De klant heeft dan recht op een volledige terugbetaling van de sessie of uiteraard het recht deze kosteloos te verplaatsen naar een in onderling overleg vastgelegde nieuwe datum.

ARTIKEL 5: WIJZIGING GROEPSLESSEN

a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Incidenteel kan het voorkomen dat een live groepsles met een trainer wordt geannuleerd.
b. F-Active behoudt zich het recht voor een groepsles te wijzigen of te annuleren indien er te weinig inschrijvingen zijn of er teveel deelnemers annuleerden.
c. Op de wijziging van groepslessen is artikel 4b van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 6: BLESSURES EN MEDISCHE REDENEN

a. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Je mag gebruik maken van de mogelijkheid tot schorsing van je overeenkomst om medische redenen, op de hierna gedefinieerde voorwaarden:

 • de overeenkomst kan enkel worden geschorst na ontvangst door F-Active van een geldig medisch attest (via e-mail, live of per post) dat aangeeft dat je tijdelijk geen sessie kan uitoefenen;
 • het medisch attest geeft aan dat er vanaf de dag van verzending van het attest aan F-Active ten minste sprake is van 1 week benodigde schorsing;
 • de schorsing gaat in vanaf de dag van ontvangst door F-Active en niet met terugwerkende kracht;
 • de schorsing is steeds voor bepaalde duur en eindigt op de voorgeschreven datum van het medisch attest;
 • door de schorsing verschuift de duur van de overeenkomst pro rata met de periode van de schorsing;

b. Indien je een medisch attest overlegt waaruit blijkt dat je niet meer zult kunnen sporten voor een periode van minstens even lang als de duur van de overeenkomst (lees: 4 weken of 12 maanden) of de nog resterende periode van de overeenkomst, zal F-Active de overeenkomst op jouw verzoek beëindigen per datum van ontvangst van het verzoek door F-Active daartoe voorzien van het medisch attest (Live, via e-mail of per post).

ARTIKEL 7: BEËINDIGEN OVEREENKOMST

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van 4 weken of een jaar, dan eindigt deze automatisch na het verlopen van deze periode, eventueel verlengd met opnieuw geboekte sessies die eerder geannuleerd werden.
b. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van 4 weken of een jaar, met volledige vooruitbetaling, dan geven eenzijdig niet gebruikte of geannuleerde sessie geen recht op terugbetaling.
c. Wij streven ernaar een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je op een ernstige manier en/of herhaaldelijk niet houdt aan de huisregels of algemene voorwaarden of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan F-Active de overeenkomst (per direct) beëindigen. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om een nieuwe overeenkomst te weigeren. F-Active dient in dat geval de reeds betaalde gelden pro rata terug te betalen.
d. Indien je kunt aantonen dat F-Active haar contractuele verplichtingen op een ernstige wijze niet naleeft en enkel en alleen indien F-Active door jou hiervan per aangetekend schrijven binnen 7 dagen na vaststelling van deze inbreuk op de hoogte wordt gebracht, zal F-Active akkoord gaan om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zal F-Active desnoods de aantoonbaar geleden schade betalen als schadevergoeding.

ARTIKEL 8: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze diensten, dien je zelf in te schatten wat je aankan. Je blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarbij maakt. Het deelnemen aan sessies en gebruik van de toestellen is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.
b. F-Active en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat je oploopt tijdens sessies of bij het gebruik van onze apparatuur, met als uitzondering letselschade veroorzaakt door doen of nalaten van F-Active.
c. We adviseren je om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de sessies. F-Active aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen, met uitzondering van gevallen veroorzaakt door opzet of grove schuld van F-Active.

ARTIKEL 9: KLACHTEN

a. Wij doen ons uiterste best om iedereen van dienst te zijn en willen zoveel mogelijk mensen toegang geven tot ons aanbod. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw in praktijk en in tweede instantie via post of mail.
b. Ingeval F-Active een contractuele verplichting niet nakomt, dient de gedupeerde deze partij in gebreke te stellen door middel van een duurzame drager en dit binnen de 30 kalenderdagen na kennisname van de tekortkoming. Indien binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de ingebrekestelling de erin vermelde tekortkoming niet werd rechtgezet, heeft de gedupeerde recht op een forfaitaire schadevergoeding. Als de geleden schade in geld waardeerbaar is, bedraagt deze schadevergoeding 10% van dit bedrag met een minimum van 25 euro en een maximum van 75 euro. In het geval de geleden schade niet in geld waardeerbaar is, zal de forfaitaire schadevergoeding 25 euro bedragen.

ARTIKEL 10: WIJZIGING GEGEVENS

a. Veranderingen in je persoonlijke situatie (o.a. adres- of contactgegevens) dienen direct te worden doorgegeven aan F-Active.
b. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer F-Active kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met F-Active aangegaan, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen contractant en F-Active zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in de plaats waar de F-Active is gevestigd.
c. F-Active aanvaardt tevens de buitengerechtelijke regeling van geschillen van de Consumentenombudsdienst, indien je daar een beroep op wenst te doen. De kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling kun je vinden op https://www.consumentenombudsdienst.be/nl/praktijk.
De contactgegevens van de Consumentenombudsdienst zijn:
North Gate II Koning Albert II-laan 8 bus 1 1000 Brussel
tel: +32 2 702 52 00 fax: +32 2 808 71 20 e-mail:  
web: https://www.consumentenombudsdienst.be 
d. U kunt een geschil ook melden via het online platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Houd er rekening mee dat we niet verplicht zijn en niet zullen deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten om juridische geschillen met consumenten te beslechten.